021-22399108 | 021-22399409 | 09122256524

نام محصول : شکر قهوه ای ارمغان سبز وزن بسته بندی : 450 گرم
نام محصول : عدس ارمغان سبز وزن بسته بندی : 900 گرم
نام محصول : زرشک ارمغان سبز وزن بسته بندی : 250 گرم
نام محصول : گردو با پوست ارمغان سبز وزن بسته: 500 گرم
نام محصول : لپه ارمغان سبز وزن بسته بندی : 900 گرم
نام محصول : خشکبار ارگانیک ارمغان سبز شامل : پسته ، بادام ، کشکمش ، توت وزن بسته بندی :250 گرم
نام محصول : نخود ارمغان سبز وزن بسته بندی : 900 گرم
نام محصول : انجیر ارگانیک ارمغان سبز وزن بسته بندی : 250 گرم
نام محصول : زعفران طاها وزن بسته بندی : یک مثقال
نام محصول : لوبیا چیتی ارمغان سبز وزن بسته بندی : 900 گرم
نام محصول :خرما ارگانیک ارمغان سبز وزن بسته بندی : 250 گرم